Efteruddannelse

1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering – 2021

Danhostel Kalundborg
Stadion Allé 5
4400 Kalundborg
02/11/2021
Modulerne varierer fra
kl. 09.00 - 16.00 og kl. 10.00 - 17.00

KR. 25.500,-

Pr. deltager ekskl. moms

Arrangement afholdt

Danhostel Kalundborg
Stadion Allé 5
4400 Kalundborg
02/11/2021
Modulerne varierer fra
kl. 09.00 - 16.00 og kl. 10.00 - 17.00

Anvendt litteratur på efteruddannelsen

Af obligatorisk læsning til den 1-årige efteruddannelse er:

 • Den neuoraffektive billedbog af Marianne Bentzen
 • Den neuroaffektive billedbog 2 af Marianne Bentzen og Susan Hart
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3 (kassetten) af Susan Hart
 • Mødeøjeblikke i psykoterapi med børn af Susan Hart og Marianne Bentzen

Underviserne anbefaler følgende materiale til nedenstående moduller – Det er ikke et krav.

Modul 2

 • Barnet og dets relationelle miljø (udvalgte kapitler) af Rikke Schwartz og Susan Hart

Modul 3 og 4 

 • De følsomme relationer af Susan Hart
 • Leg for sjov og alvor af Susan Hart, Dorte Rudi Andersen, Anni Jakobsen & Anne Larsen
 • Inklusion, leg og empati (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart
 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart

Modul 5

 • Neuroaffektiv udviklingspsykologi med voksne (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart
 • Ledelse mellem hjerne og hjerte (udvalgte kapitler) redigeret af Susan Hart og Henrik Hvilshøj


Til modul 6 er der ingen litteraturforslag, da dette er et opsamlingsmodul af de øvrige moduler.

Efteruddannelsen

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn, unge, forældre og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser og den neuroaffektive analyse, så det bliver muligt at arbejde mere målrettet med både vurderings- og konsulentopgaver, tilrettelægge og indgå i interventionsopgaver eller blive bedre til at arbejde med familier, forældre, unge og børn i ens daglige arbejde som lærer, pædagog, konsulent eller lignende.

Indhold

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i arbejdet med børn og familier ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traume- og hjerneforskning. Ud fra dette perspektiv er forudsætningen for følelsesmæssig udvikling, at barnet allerede fra fødslen indgår i synkroniserede interaktioner med sine primære omsorgspersoner. Hvis ikke dette er sket inden for barnets første leveår kræver det senere hen en målrettet indsats, hvor pædagoger og behandlere vedvarende arbejder i individets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker i forhold til nogen. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder til at udrede den mest hensigtsmæssige intervention. Du vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med nyudviklede analysemodeller og få inspiration til at arbejde med forældre, børn- og unge med metoder, der støtter selvreguleringskompetencer, følelsesmæssig afstemning og mentalisering.

Endelig ved vi alle at en god forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces, ikke er på ”bølgelængde” med den anden person. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagernes såkaldte selvagens, det vil sige fagpersonens evne til at indgå i relevante samspil, der kan skabe en oplevelse af samhørighed.

Det anbefales, at alle deltagere indgår i arbejdsgrupper og mødes minimum én gang imellem modulerne. For de som kunne tænke sig at blive certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi i arbejdet med børn og familier, indgår man i en arbejdsgruppe på ca. 5-7 deltagere. Gruppen mødes jævnligt i løbet af efteruddannelsesperioden, hvor man bl.a. kan supervisere hinandens videoer.
Certificeringen består af, at Susan Hart mødes med gruppen sammenlagt tre dage med ca. en måneds mellemrum, hvor hver deltager præsenterer en case, som man indgår i en dialog omkring med sin arbejdsgruppe og med feedback fra Susan Hart.

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og for de som ønsker certificering i 7 moduler. Modul 1 er en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder og analysemodeller til at undersøge barnets og forældrenes emotionelle kompetencer og sårbarheder, deres interaktion samt tilknytnings- og mentaliseringskompetencer. Modul 3 og 4 er begge moduler, der fokuser på intervention med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Modul 3 handler om hvordan man gennem et legende univers med voksenstyrede aktiviteter, kan arbejde med børn, børnegrupper og hvordan man kan arbejde med forældrekompetencer ud fra en pædagogisk og familieorienteret tilgang, hvor man benytter leg som et væsentligt element i personlighedsmæssige forandringsprocesser. Modul 4 handler om, hvordan man knytter oplevelsesorienteret leg med sproglige dialoger, når sprog ikke kan skabe de ønskede forandringsprocesser. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt interventionsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de neuroaffektive kompasser og andre analysemodeller som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum, hvor man sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som bl.a. analyseres ud fra de forskellige analysemodeller, der er arbejdet med i løbet af uddannelsen. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre ud fra tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Certificeringen giver mulighed for at arbejde med egne cases ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og få en dialog med sin arbejdsgruppe og feedback fra Susan Hart.

Med fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi og trænes i at omsætte forståelsesrammen til praksis. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan både børn, unge og forældre, når de føler sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale, personlighedsmæssige og emotionelle kompetencer. På efteruddannelsen vil de såkaldte neuroaffektive kompasser blive præsenteret og benyttes som et ”navigationsredskab”. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber, der vil blive benyttet som ramme og ”den røde tråd” gennem hele efteruddannelsesforløbet.

Krav til deltagelse

Deltagerne skal være indstillet på at deltage i arbejdsgrupper mellem de enkelte moduler og læse relevant faglitteratur.
For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90 % af tiden. Såfremt man på andenvis kan demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80 % af de skemalagte dage. Man kan ikke overføre manglende deltagelse til næste modul eller andet hold. I forløbet skal læse og reflektere over den anbefalede faglitteratur i neuroaffektiv
udviklingspsykologi. Endelig skal man være villig til at deltage i øvelser/aktiviteter og rollespil på holdet.
Inden efteruddannelsens start vil det være en fordel at have læst Den neuroaffektive billedbog I og Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1-3.

Obligatoriske kurser

Modul 1 - Teori

Susan Hart

Dato: 2. -4. november 2021

På første modul vil Susan Hart fokusere på forståelsesrammen: Neuroaffektiv udviklingspsykologi. På modulet fokuseres der på, hvordan mennesker igennem et endog meget plastisk centralnervesystem er i stand til at udvikle evne til selvregulering, empati og mentalisering, og hvilken betydning denne viden kan have i arbejdet med børn, unge og familier. Dette modul giver en grundig gennemgang af de neuroaffektive kompasser, og hvordan de kan anvendes til at vurdere forskellige interventionsmuligheder og nuancering af behandlingstiltag ud fra forælderen, den unge eller barnets specifikke vanskeligheder. På dette modul gennemgås ligeledes den neuroaffektive analyse. Udgangspunktet er her, hvordan intervention er afhængig af stimulering indenfor nærmeste udviklingszone uanset om det drejer sig om forælderen, den unge eller barnet.

Modul 2 - Vurdering

Susan Hart

Dato: 13.-14. december 2021

På andet modul præsenterer Susan Hart forskellige metoder til at vurdere følelsesmæssige kompetencer, sårbarheder og finde nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. På modulet startes der med en opfølgning af den Neuroaffektive Analyse og den neuroaffektive caseanalyse model præsenteres. Derudover gennemgås vurdering af mentaliseringsevne og den emotionelle mentaliseringsskala. Med inspiration fra Marschak Interaction Method (MIM) vil der også på modulet blive gennemgået en konkret metode til at vurdere samspilskompetencer. Disse vurderingsmetoder er alle strukturerede tilknytningsbaserede metoder til hvordan forældrene, den unge og barnets følelsesmæssige ressourcer/vanskeligheder kan udredes som grundlag for at udarbejde en interventionsplan.

Modul 3 - Intervention gennem leg til børn, unge, forældre og familier

Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen

Dato: 11.-12. januar 2022

På tredje modul vil Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen fokusere på udviklingsbaseret intervention med forældre, børn og unge. Med inspiration fra bl.a. Theraplay, Sunshine Circles, NUSSA og Forældre på alle strenge vil de bl.a. introducere interventionstiltag, der kan støtte forældre-barn samspil gennem leg. De vil igennem bl.a. videoeksempler vise, hvordan man gennem legeforløb er i stand til at udvikle traumatiserede børn og unges følelsesmæssige kompetencer og udvikle forældres samspilskompetencer med deres barn. De vil også vise, hvordan man pædagogisk kan træne følelsesmæssige og sociale kompetencer i grupper. Undervisningen består af at inddrage deltagerne i aktiviteter, videoklip og dialog.

Modul 4 - Udviklingsfremmende samtaler gennem aktiviteter og leg

Anne Larsen

Dato: 7.-8. marts 2022

På fjerde modul vil Anne Larsen bl.a. gennem inspiration fra Forældre på alle strenge og familieterapeutiske forløb vise, hvordan man hos unge og forældre, gennem aktiviteter, leg og øvelser, kan anvende udviklingsfremmende samtaler, når samtalebaseret intervention ikke rækker. Hun vil vise, hvordan man kan arbejde med forældrekompetencer og forældrenes syn på barnet ved at inddrage dem i konkrete aktiviteter og efterfølgende gå i dialog med dem om deres tanker, følelser og sansninger og undersøge, hvordan deres tanker og adfærd påvirker dem selv og/eller deres barn. Undervisningen består af at inddrage deltagerne i aktiviteter, videoklip og dialog.

Modul 5 - Selvagens

Marianne Bentzen og Susan Hart

Dato: 26.-28. april 2022

På femte modul vil Marianne Bentzen og Susan Hart arbejde med deltagerens selvagens, dvs. evnen til at indgå i en tryghedsskabende og udviklende relation med de mennesker, som man gerne vil støtte. Igennem bl.a. kropsøvelser og enkle samspilsøvelser vil de skabe bevidsthed om, hvilken indflydelse ens syn på den anden har for samspil. De vil på modulet ligeledes præsentere forskellige supervisionsmodeller, hvor der gøres brug af selvagens.

Modul 6 - Opsamling og afslutning

Susan Hart

Dato: 8. - 9. juni 2022

På sjette modul opsamler vi teori, vurdering og interventionsmetode, bl.a. igennem video og nogle af deltagernes egne optagede videoklip eller cases og evt. gennem supervision af deltagernes cases ud fra den neuroaffektive caseanalyse model. Der vil på dette modul være mulighed for at få besvaret spørgsmål, som har rejst sig i løbet af efteruddannelsesforløbet

Modul 7 - Certificering

Susan Hart

3 dage

Certificeringen består af tre enkeltstående kursusdage, hvor hver deltager har optaget et videoklip på ca. 10 minutter af et barn, forældre eller familie i forhold til et vurderings- eller behandlingsforløb. På hver certificeringsdag har hver deltager ca. 50 minutter til at vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i neuroaffektiv udviklingspsykologi i dialog med gruppen og med feed-back fra Susan Hart.

Fleksible kurser

Ledelse og psykoterapi med voksne

Fleksible kurser

Børn, unge, familier, udviklingshæmmede og demente

Undervisningsmateriale

Inklusion, leg og empati
Leg for sjov og alvor
De følsomme relationer

Betaling,- og afbestilllingsregler

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.
Indtil 8 uger før kursusafholdelse kan uddannelsen frameldes uden omkostninger.
Afbestilling fra 8 uger og til 4 uger før kursets afholdelse medfører et frameldingsgebyr på 14.000 kr. eks. moms.
Afbestilling fra 4 uger før og til kursets afholdelse udgør frameldingsgebyret den fulde kursusbetaling.
Du er altid velkommen til at tilbyde kursuspladsen til en kollega uden udgift for dig.
For at gennemføre efteruddannelsen skal man have deltaget 90% af tiden. Såfremt man på anden vis kan
demonstrere, at man har tilegnet sig materialet, skal man have deltaget 80% af de skemalagte dage.
Det er ikke muligt at overføre et modul eller flere moduler til efterfølgende efteruddannelsesforløb.
Ønsker du at afmelde dig efteruddannelsen, skal det gøres til mail: [email protected]

Kommende arrangementer