Efteruddannelse


1-årig efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier med mulighed for certificering

Den 1-årige efteruddannelse i neuroaffektiv udviklingspsykologi med børn og familier er rettet mod psykologer, pædagoger, sundhedsplejersker, socialrådgivere, lærere og psykoterapeuter, der til daglig arbejder med børn, unge, forældre og familier. Efteruddannelsens formål er at få et grundigt kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi bl.a. gennem de neuroaffektive kompasser, så det bliver muligt, at arbejde mere målrettet med både vurderings- og interventionsopgaver eller blot blive bedre til at arbejde med forældre, unge og børn i ens daglige arbejde.

Baggrund for dagen

Efteruddannelsen tager udgangspunkt i arbejdet med børn og familier ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi, som er en integration af udviklingspsykologi, tilknytningsteori, traume- og hjerneforskning. Ud fra dette perspektiv er forudsætningen for følelsesmæssig udvikling, at barnet allerede fra fødslen indgår i synkroniserede interaktioner med sine primære omsorgspersoner. Hvis ikke dette er sket inden for barnets første leveår kræver det senere hen en målrettet indsats, hvor pædagoger og behandlere vedvarende arbejder i individets nærmeste følelsesmæssige udviklingszone.

Ingen interventionsmetoder virker for alle, men stort set alle interventionsmetoder virker i forhold til nogen. En præcis og målrettet indsats kræver derfor veludviklede og systematiserede tilknytningsbaserede vurderingsmetoder til at udrede den mest hensigtsmæssige intervention. Du vil på efteruddannelsen både stifte bekendtskab med nyudviklede analysemodeller og få inspiration til at arbejde med forældre, børn- og unge med metoder, der støtter selvreguleringskompetencer, følelsesmæssig afstemning og mentalisering.

Endelig ved vi alle at en god forståelsesramme og en god metode ikke alene kan skabe forandringsprocesser, hvis det menneske der skal støtte et andet menneskes udviklingsproces, ikke er på ”bølgelængde” med den anden person. Vi vil derfor også på efteruddannelsen arbejde med deltagernes såkaldte selvagens, det vil sige fagpersonens evne til at indgå i relevante samspil, der kan skabe en oplevelse af samhørighed.

Det anbefales, at alle deltagere indgår i arbejdsgrupper og mødes minimum én gang imellem modulerne. For de som kunne tænke sig at blive certificeret i neuroaffektiv udviklingspsykologi i arbejdet med børn og familier, indgår man i en arbejdsgruppe på ca. 5-7 deltagere. Gruppen mødes jævnligt i løbet af efteruddannelsesperioden, hvor man bl.a. kan supervisere hinandens videoer. Certificeringen består af, at Susan Hart mødes med gruppen sammenlagt tre dage med ca. en måneds mellemrum, hvor hver deltager præsenterer en case, som man indgår i en dialog omkring med sin arbejdsgruppe og med feedback fra Susan Hart.

Formål

Formålet med efteruddannelsen er at træne deltagerne i at bruge neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Der bliver på efteruddannelsen mulighed for at arbejde systematisk med at koble teori og praksis, det vil sige anvende neuroaffektiv udviklingspsykologi som en teoretisk forståelsesramme til at analysere og reflektere over den praksis, som hver især står i ud fra sit individuelle fagområde. Der introduceres neuroaffektive og tilknytningsbaserede vurderingsmetoder, så det bliver muligt at indgå i en vurdering af, hvilken indsats et barn, ung, forældre eller en familie bedst vil kunne profitere af, og der introduceres forskellige interventionsmetoder. Derudover er formålet at arbejde med deltagernes selvagens. Der er ligeledes mulighed for, at træne brugen af neuroaffektiv udviklingspsykologi og omsætte denne forståelsesramme til egen praksis, som kan afsluttes med en certificering.

Efteruddannelsen sætter særlig fokus på

Efteruddannelsen sigter på at deltagerne får et indgående kendskab til neuroaffektiv udviklingspsykologi og trænes i at omsætte forståelsesrammen til praksis. Det vil sige, hvordan personlighedsudvikling foregår på tre forbundne niveauer i nervesystemet, og hvordan både børn, unge og forældre, når de føler sig “mødt” og “rummet” på et relevant niveau, kan udvikle sociale, personlighedsmæssige og emotionelle kompetencer. På efteruddannelsen vil de såkaldte neuroaffektive kompasser blive præsenteret og benyttes som et ”navigationsredskab”. Derudover vil begreber som fx ”windows of opportunity”, nærmeste udviklingszone og makro- mikroregulering være helt centrale begreber, der vil blive benyttet som ramme og ”den røde tråd” gennem hele efteruddannelsesforløbet.

Undervisningsform

Undervisningsformen veksler mellem teoretiske oplæg, videoklip, gruppearbejde, aktiviteter med fokus på kontakt og samspil i grupper, fælles refleksion og diskussion. Efteruddannelsen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan der kan brobygges til egen praksis.

Uddannelsesplan

Uddannelsen er opdelt i 6 moduler, og for de som ønsker certificering i 7 moduler. Modul 1 er en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi, og hvordan denne forståelse kan benyttes i praksis. Modul 2 omhandler forskellige vurderingsmetoder og analysemodeller til at undersøge barnets og forældrenes emotionelle kompetencer og sårbarheder, deres interaktion samt tilknytnings- og mentaliseringskompetencer. Modul 3 og 4 er begge moduler der fokuser på intervention med udgangspunkt i neuroaffektiv udviklingspsykologi. Modul 3 handler om neuroaffektiv pædagogik, og er en inspiration til hvordan man gennem et legende univers med voksenstyrede aktiviteter, kan arbejde med børnegrupper og forældrekompetencer. Modul 4 er en inspiration til, hvordan man målrettet kan arbejde med familier og børn ud fra en familieorienteret tilgang, der benytter leg som et væsentligt element i emotionelle og tilknytningsbaserede forandringsprocesser. Modul 5 handler om vigtigheden af, hvordan man sætter sin egen person i spil som professionel fagperson, hvilket er en forudsætning for godt interventionsarbejde – det vi kalder selvagens. Modul 6 er en opsamling og afrunding af efteruddannelsen, hvor vi benytter deltagernes egne sager som eksempel på, hvordan man kan anvende de neuroaffektive kompasser og andre analysemodeller som navigationsredskab og omsætte brugen af dem til praksis.

Certificering

For de som gerne vil certificeres består modul 7 af tre enkeltstående kursusdage med ca. en måneds mellemrum, hvor man sammen med sin arbejdsgruppe fremlægger et videoklip af et barn, forældre eller familie, som bl.a. analyseres ud fra de forskellige analysemodeller, der er arbejdet med i løbet af uddannelsen. I forbindelse med fremlæggelsen giver Susan Hart feedback, så der kan arbejdes videre ud fra tilbagemeldingen. Efter tre videofremvisninger gives der en certificering i arbejdet med neuroaffektiv udviklingspsykologi i praksis. Certificeringen giver mulighed for at arbejde med egne cases ud fra neuroaffektiv udviklingspsykologi og få en dialog med sin arbejdsgruppe og feedback fra Susan Hart.

Om de forskellige moduler
Modul 1 Teori
På første modul vil Susan Hart fokusere på forståelsesrammen: Neuroaffektiv udviklingspsykologi. På modulet fokuseres der på, hvordan mennesker igennem et endog meget plastisk centralnervesystem er i stand til at udvikle evne til selvregulering, empati og mentalisering, og hvilken betydning denne viden kan have i arbejdet med børn, unge og familier. Dette modul giver en grundig gennemgang af de neuroaffektive kompasser, og hvordan de kan anvendes til at vurdere forskellige interventionsmuligheder og nuancering af behandlingstiltag ud fra forælderen, den unge eller barnets specifikke vanskeligheder. Udgangspunktet er her, hvordan intervention er afhængig af stimulering indenfor nærmeste udviklingszone uanset om det drejer sig om forælderen, den unge eller barnet.

Modul 2 Vurdering
På andet modul præsenterer Susan Hart forskellige metoder til at vurdere følelsesmæssige kompetencer, sårbarheder og finde nærmeste følelsesmæssige udviklingszone. På modulet anvendes en del tid på gennemgang af den Neuroaffektive Analyse og den neuroaffektive caseanalyse model. Derudover gennemgås mentalisering, og hvordan mentaliseringskompetencer vurderes. Med inspiration fra Marschak Interaction Method (MIM) vil der også på modulet blive gennemgået en konkret metode til at vurdere samspilskompetencer. Disse vurderingsmetoder er alle strukturerede tilknytningsbaserede metoder til hvordan forældrene, den unge og barnets følelsesmæssige ressourcer/vanskeligheder kan udredes som grundlag for at udarbejde en interventionsplan.

Modul 3 Neuroaffektiv pædagogik i grupper
På tredje modul vil Anne Larsen fokusere på udviklingsbaseret intervention i grupper gennem pædagogiske tiltag. I børne- og unge gruppen vil de med inspiration fra bl.a. Sunshine Circles og NUSSA vise, hvordan man pædagogisk kan træne følelsesmæssige og sociale kompetencer i grupper. Med hensyn til forældregrupper vil de bl.a. gennem inspiration fra Forældre på alle strenge vise, hvordan man både gennem dialog og aktiviteter/øvelser kan arbejde med forældrekompetencer og forældrenes syn på barnet ved at inddrage dem i konkrete aktiviteter. Undervisningen består af at inddrage deltagerne i aktiviteter, videoklip og dialog.

Modul 4 Intervention gennem leg til børn, unge, forældre og familier
På fjerde modul vil Marie Olsen-Kludt og Anne Larsen med inspiration fra Theraplay introducere interventionstiltag, der kan støtte forældre-barn samspil gennem leg. De vil igennem bl.a. videoeksempler vise, hvordan man gennem legeforløb er i stand til at udvikle traumatiserede børn og unges følelsesmæssige kompetencer og udvikle forældres samspilskompetencer med deres barn.

Modul 5 Selvagens
På femte modul vil Marianne Bentzen arbejde med deltagerens selvagens, dvs. evnen til at indgå i en tryghedsskabende og udviklende relation med de menneskers, som man gerne vil støtte. Igennem bl.a. kropsøvelser og enkle samspilsøvelser vil hun skabe bevidsthed om, hvilken indflydelse ens syn på den anden har for samspil. Hun vil på modulet ligeledes præsentere forskellige supervisionsmodeller, hvor der gøres brug af selvagens.

Modul 6 Opsamling og afslutning
På sjette modul opsamler vi teori, vurdering og interventionsmetode, bl.a. igennem video og nogle af deltagernes egne optagede videoklip eller cases. og gennem supervision af deltagernes sager ud fra den neuroaffektive caseanalyse model. Der vil på dette modul være mulighed for at få besvaret spørgsmål, som har rejst sig i løbet af efteruddannelsesforløbet.

Modul 7 Certificering
Certificeringen består af tre enkeltstående kursusdage, hvor hver deltager har optaget et videoklip på ca. 10 minutter af et barn, forældre eller familie i forhold til et vurderings- eller behandlingsforløb. På hver certificeringsdag har hver deltager ca. 50 minutter til at vise sit videoklip og analysere indholdet ud fra principperne i neuroaffektiv udviklingspsykologi i dialog med gruppen og med feed-back fra Susan Hart.

Sunshine Circles – Theraplay® med børnegrupper

  Modul 114. – 16. september 2020
  Modul 2: 26. – 27. oktober 2020
  Modul 3: 30. november – 1. december 
  Modul 5: 28. - 29. - 30. - juni 2021
  Modul 6: 23. - 24. - august 2021              
Modul 4: 16. - 17. september (Kalundborg Vandrehjem)Pris & Information

Inkluderet:

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Betaling,- og afbestilllingsregler

Pris for efteruddannelsesforløbet: 25.500,- kr. (ex. moms) Pris for certificeringsmodulet: 10.000,- kr. (ex. moms).

Når du tilmelder dig fremsendes faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Til offentlige kunder faktureres elektronisk via EAN nummer.

Ved tilmelding betales et depositum på 4.000,-kr. ekskl. moms. Tilmeldingen er først gyldig ved indbetaling af depositum.

Ved framelding inden 2 1⁄2 måned inden kursusstart tilbagebetales depositum med undtagelse af 1.000,- kr. som overgår til administrationsgebyr.

Restbeløbet skal senest være indbetalt 3 måneder før kursusstart.

Afbud fra 2 1⁄2 til 1 måned før efteruddannelsens start tilbagebetales 50 % minus depositum. Afbud mindre end 1 måned før er der ingen tilbagebetaling, men du er velkommen til at sælge pladsen til en anden.

Prisen inkluderer morgenmad, frokost, kaffe og te samt eftermiddagskage.

Kalundborg Vandrerhjem

Alle kursusdage kl. 9.00 – 16.00
(Morgenmad kl. 8.30 – 9.00)

Tilmeld til Arrangement

Flere arrangementer